NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Zasoby wód podziemnych zaliczonych do kopalin i ich wykorzystanie


Fot.1 Wodomierz (Autor: M. Stępień)Informacje dotyczące zasobów wód podziemnych zaliczonych do kopalin oraz ich wykorzystania publikowane są corocznie w Bilansie zasobów złóż kopalin w Polsce, opracowywanym i wydawanym przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy od 1986 r.
Według bilansu złóż kopalin za 2017 r. (Skrzypczyk, Sokołowski, 2018) na obszarze kraju udokumentowano 135 złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin, o łącznych zasobach wynoszących 5 952,56 m3/h. Koncesjami geologicznymi na wydobywanie objętych było 87 złóż (64% całkowitej liczby). Sumaryczne wydobycie wód leczniczych, termalnych i solanek w 2017 r. wyniosło 12 916 225,27 m3, co stanowiło 24,8% zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych. W stosunku do 2016 r. zasoby eksploatacyjne wód były niższe o 43,24 m3 (0,7%), natomiast wydobycie wzrosło o 428 586,27 m3 (3,3%).

  

 

 Zasoby i pobór wód podziemnych zaliczonych do kopalin w latach 2010-2017

 

Wody lecznicze występują w 106 złożach, z tym w 28 złożach udokumentowano obecność wód o temperaturze wynoszącej na wypływie z ujęcia co najmniej 20°C, tj. termalne wody lecznicze. W 2017 r. sumaryczne zasoby eksploatacyjne wód leczniczych wynosiły 1 755,76 m3/h (29,5% łącznych zasobów wód podziemnych zaliczonych do kopalin). Spośród udokumentowanych złóż zagospodarowanych zostało 67 złóż, w tym 12 złóż termalnych wód leczniczych. Pobór wód leczniczych wyniósł 2 008 549,23 m3, co stanowiło 15,6% rocznego wydobycia wód podziemnych zaliczonych do kopalin. W stosunku do 2016 r. zanotowano spadek zasobów eksploatacyjnych wód leczniczych o 43,24 m3/h (2,4%), i jednocześnie wzrost ich wydobycia o 44 436,43 m3 (2,3%). Wydobywane wody lecznicze wykorzystywane były w balneoterapii, rozlewnictwie, rekreacji oraz do wytwarzania soli i produktów zdrojowych. Dwutlenek węgla udokumentowany jako kopalina towarzysząca leczniczym szczawom służył do uzyskiwania ciekłego dwutlenku węgla oraz do celów balneoterapeutycznych.

Wody termalne udokumentowano w 28 złożach zlokalizowanych głównie na obszarze Niecki Podhalańskiej oraz platformy paleozoicznej. W 2017 r. ich zasoby sięgały 4 196,8 m3/h (70,5% łącznych zasobów wód podziemnych zaliczonych do kopalin). Spośród udokumentowanych złóż tych wód eksploatacja prowadzona była w 16 złożach, a wydobycie wód sięgnęło 10 907 673,05 m3 (84,4% całkowitego wydobycia wód). W stosunku do roku poprzedniego zasoby wód nie uległy zmianie, natomiast pobór wód termalnych wzrósł o 387 325,65 m3, co wynikało przede wszystkim ze zwiększenia wielkości poboru wód do celów produkcji ciepła, a w drugiej kolejności z rozwoju ośrodków rekreacyjnych wykorzystujących tego rodzaju wody. Wspomnieć należy o złożu w Uniejowie, w którym udokumentowano występowanie wód zarówno termalnych, jak i leczniczych, jednak z uwagi na dominujące wykorzystanie wód do celów ciepłowniczych i rekreacyjnych, informacje o zasobach i poborze wód zaliczonych do kopalin w tej miejscowości zostały uwzględnione w grupie wód termalnych.

Solanki pomimo powszechności występowania w niemal wszystkich rejonach kraju, udokumentowano dotychczas w 1 złożu (Łapczyca). Ich zasoby eksploatacyjne ustalono w wysokości 3,7 m3/h. W 2017 r. wydobycie solanek wyniosło jedynie 2,99 m3 i było wyraźnie niższe od zanotowanego w 2016 r. – 3 178,8 m3. Wody wykorzystywane są do produkcji leczniczych soli oraz innych zdrojowych preparatów leczniczych i kosmetycznych. W licznych złożach wody o mineralizacji wynoszącej co najmniej 35 g/dm3, ze względu na swoje właściwości fizyczno-chemiczne, udokumentowane zostały jako wody lecznicze (15 złóż) lub termalne (10 złóż).

 

 

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych zaliczonych do kopalin wg podziału na rodzaje (stan na 2017 r.)

 

Literatura

Szczegóły dotyczące cytowanej literatury znajdują się w zakładce Bibliografia