NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Wody termalne na platformie paleozoicznej

Platforma paleozoiczna charakteryzuje się znacznym potencjałem dla wykorzystania wód termalnych. Wody termalne występują tu w osadowych skałach mezozoiku i paleozoiku, tworzących rozległe, nieckowate struktury o charakterze zbiorników, tj. synklinoria szczecińsko-miechowskie oraz brzeżne, rozdzielone wyniesieniem antyklinorium środkowopolskiego. Szczególnie korzystnymi warunkami dla ujmowania wód termalnych cechują się zbiorniki kredy dolnej i jury dolnej, zwłaszcza w północno-zachodniej i środkowej części synklinorium szczecińsko-miechowskiego i niecki warszawskiej, położonej na obszarze synklinorium brzeżnego, oraz północnej części monokliny przedsudeckiej. Mimo znacznej głębokości występowania poziomów zbiornikowych i ich izolacji od powierzchni terenu są one zasilane wodami infiltracyjnymi. Obszarami zasilania są przede wszystkim strefy brzeżne struktur, w których budujące je skały osadowe tworzą wychodnie pod osadami kenozoiku oraz strefy tektoniczne (Ciężkowski, Kapuściński, 2011). Wody przepływając z brzeżnych części basenów ku ich osiom ulegają mineralizacji i ogrzaniu oraz mieszaniu z wodami wgłębnymi.

Wody podziemne ujmowane w zbiorniku kredy dolnej charakteryzują się temperaturą na wypływie od 23°C (otw. nr 5 w Grodzisku) do 71°C (otw. GT-2 w Poddębicach), mineralizacją od 0,2 g/dm3 do 100,0 g/dm3 oraz wydajnością od 16,0 m3/h do 200,0 m3/h. Są to na ogół wody chlorkowe, których lokalnie występująca bardzo wysoka mineralizacja związana jest z ascenzją solanek. Na obszarach położonych w pobliżu stref zasilania spotykane są również wody wodorowęglanowe o mineralizacji poniżej 1,0 g/dm3 (Grodzisko, Łódź, Mszczonów, Poddębice). Głębokość występowania poziomów zbiornikowych waha się od 759 m do 2 447 m, na większości obszaru nie przekracza jednak 1 500 m (Hajto, 2008). Wody termalne kredy dolnej wykorzystywane są do celów produkcji ciepła oraz w rekreacji (Mszczonów, Poddębice, Uniejów).

Występujące poniżej dolnokredowych wodonośne utwory jury dolnej stanowią najbardziej perspektywiczny zbiornik geotermalny w niżowej części kraju z uwagi na znaczne zasoby dyspozycyjne zakumulowanej energii i dużą powierzchnię. Szacuje się, że w osiowej części niecki łódzkiej temperatura w stropie zbiornika może sięgać do 120°C, mineralizacja do 200 g/dm3, a wydajność do 300-450 m3/h (Hajto, 2008). Wody termalne tego zbiornika zostały udostępnione w szeregu ujęć lecz tylko nieliczne z nich zostały zagospodarowane, służąc do zaopatrzenia ciepłowni geotermalnych w Pyrzycach i Stargardzie Szczecińskim, oraz ośrodków rekreacyjnych w Poznaniu (otw. Swarzędz IGH-1) i Grudziądzu (otw. Marusza IG-1). Ze zbiornika jury dolnej ujmowane są na ogół wody typu Cl-Na,(I),(Fe) o temperaturze od 21°C (otw. Jamno IG-3 w Chłopach) do 69°C (otw. GT-2 w Stargardzie Szczecińskim) i mineralizacji od 2,2 g/dm3 do 132,0 g/dm3. Wydajność ujęć osiąga od 5,4 m3/h do 225,0 m3/h.

W południowej części platformy paleozoicznej, pozbawionej utworów wodonośnych dolnej kredy i dolnej jury, w kilku otworach udokumentowano zasoby eksploatacyjne wód termalnych występujących w poziomach o mniejszym znaczeniu użytkowym - środkowotriasowym (Wojnów), permsko-triasowym (Ozimek) i górnokarbońskim (Wołczyn). W pobliżu uskoku brzeżnego w Dużej Wólce ujęto wody termalne występujące w osadach neogenu.  Literatura

Sczegóły dotyczące cytowanej literatury znajdują się w zakładce Bibliografia