NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Wody wodorowęglanowe

Wody wodorowęglanowe są dominującym typem płytko występujących wód podziemnych pochodzenia infiltracyjnego. Charakteryzują się odnawialnością zasobów i mineralizacją nieprzekraczającą na ogół 1 g/dm3. Obecność wodorowęglanów w wodach wynika głównie z rozpuszczania minerałów węglanowych oraz atmosferycznego dwutlenku węgla. Podrzędnie jony te przedostają się do wód wskutek procesów hydrolitycznego wietrzenia glinokrzemianów oraz redukcji siarczanów przy udziale substancji organicznej. Lokalnie, w strefach głębokiego wysłodzenia wód podziemnych, rozłamów tektonicznych masywów krystalicznych oraz w niecce podhalańskiej wody wodorowęglanowe o mineralizacji poniżej 1 g/dm3 i temperaturze na ogół powyżej 20°C występują na głębokościach przekraczających 1000 m. Najgłębiej, w interwale 1962-2065 m, podziemne wody pitne zostały ujęte w utworach kredy dolnej niecki łódzkiej w Poddębicach (Tadych i in., 2011). Właściwości lecznicze wód wodorowęglanowych wynikają na ogół z obecności składników swoistych. Wyjątek stanowią wody typu HCO3-Na ujęte w Polańczyku, których mineralizacja wynosi 2 g/dm3 i jest podstawową cechą decydującą o zaliczeniu tych wód do leczniczych. W pozostałych przypadkach lecznicze wody wodorowęglanowe są wodami swoistymi – fluorkowymi, krzemowymi, radonowymi, siarczkowymi lub żelazistymi, o mineralizacji nie przekraczającej 1 g/dm3, wykorzystywanymi w balneoterapii (Felter i in.2016).