NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Woda lecznicza

[1]
Wody podziemne nie zanieczyszczone pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, o naturalnej zmienności cech fizycznych i chemicznych, spełniające co najmniej jeden z następujących warunków:
• zawartość rozpuszczonych składników mineralnych stałych – nie mniej niż 1 000 mg/dm3;
• zawartość jonu żelazawego – nie mniej niż 10 mg/dm3;
• zawartość jonu fluorkowego – nie mniej niż 2 mg/dm3;
• zawartość jonu jodkowego – nie mniej niż 1 mg/dm3;
• zawartość siarki dwuwartościowej – nie mniej niż 1 mg/dm3;
• zawartość kwasu metakrzemowego – nie mniej niż 70 mg/dm3;
• zawartość radonu – nie mniej niż 74 Bq;
• zawartość dwutlenku węgla niezwiązanego – nie mniej niż 250 mg/dm3.
Złożami wód leczniczych są złoża wód podziemnych spełniające powyższe warunki, występujące w 72 wymienionych w rozporządzeniu oraz złoża wody podziemnej występujące we wszystkich jednostkach geologicznych spełniające warunek zawartości dwutlenku węgla niezwiązanego w ilości nie mniejszej niż 250 mg/dm3.
[2]
Woda mineralna i/lub swoista odznaczająca się stałością cech fizycznych i chemicznych (w granicach dopuszczalnych wahań), nie budząca zastrzeżeń pod względem sanitarnym i określona jako lecznicza przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.
[rozp. Rady Min. z dn. 14.02.2006 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych, Dz. U. Nr 32, poz. 219 i 220]
[Słownik hydrogeologiczny (Dowgiałło, Kleczkowski, Macioszczyk, Różkowski red. PIG, Warszawa, 2002]