NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Poziom wodonośny

[1]
Warstwa lub zespół warstw wodonośnych wykazujących łączność hydrauliczną.
[2]
W szerokim znaczeniu wodonosiec, zbiorowisko wód podziemnych (w strefie saturacji) pozostające w łączności hydraulicznej, a więc warstwa wodonośna w obrębie utworów warstwowanych lub strefa wodonośna w obrębie utworów szczelinowych lub kawernowych. W węższym znaczeniu używa się pojęcia poziom wodonośny dla oznaczenia jednostki podrzędnej w stosunku do piętra wodonośnego.
[rozp. Min. Śr. z dn. 03.10.2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie, Dz. U. Nr 201, poz. 1673]
[Słownik hydrogeologiczny (Dowgiałło, Kleczkowski, Macioszczyk, Różkowski red. PIG, Warszawa, 2002]