NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Piętro wodonośne

Jednostka hydrostratygraficzna, poziom lub zespół poziomów wodonośnych należących do określonej stratygraficznie jednostki: epoki (np. piętro kredowe). W obrębie pietra wodonośnego wyróżnia się poziomy wodonośne. Jeszcze niższymi jednostkami stratyfikacji hydrogeologicznej są warstwa wodonośna i/lub strefa wodonośna.
[Słownik hydrogeologiczny (Dowgiałło, Kleczkowski, Macioszczyk, Różkowski red. PIG, Warszawa, 2002]