NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Koszt

Koszt - jest to wyrażone w pieniądzu celowe zużycie rzeczowego majątku trwałego i obrotowego, wartości materialnych i prawnych, usług obcych, wynagrodzenia pracowników oraz niektóre płatności, np. ubezpieczenia społeczne, opłaty stanowiące koszty umowne, związane z normalną działalnością jednostki gospodarczej w danym okresie. Ponoszone przez jednostkę gospodarczą koszty mogą być klasyfikowane wg następujących kryteriów:
 rodzajów,
 rodzajów działalności, faz działalności,
 miejsc powstawania,
 nośników kosztów (układzie przedmiotowym),
 sposobu odnoszenia kosztów na wytwarzane produkty (bezpośrednie i pośrednie),
 zależności kosztów od rozmiarów działalności (stałe i zmienne),
 ośrodków odpowiedzialności.
[słownik.cire.pl]