NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Depresja rejonowa (zwierciadła wody)

Wielkość obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej wyrażonego wartością izolinii depresji obejmującej wszystkie współdziałające otwory eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych.
[rozp. Min. Śr. z dn. 03.10.2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie, Dz. U. Nr 201, poz. 1673]