NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Ryzyko inwestycyjne


Zasady gospodarki rynkowej, którym podlegają podmioty gospodarcze sprowadzają się do samodzielnego finansowania i decydowania o kierunkach działalności tak, aby osiągnąć najwyższą opłacalność gospodarowania. Dotyczy to także ciepłowni termalnych które mogą i powinny przynosić zamierzony efekt ekonomiczny i gospodarczy. Powstaje, zatem potrzeba posługiwania się rachunkiem ekonomicznym i metodami oceny rentowności, aby taki efekt osiągnąć. Wydatkując środki finansowe, czy to własne czy pożyczone, na zagospodarowanie potencjału wód termalnych konieczne jest rozważenie możliwych wariantów ich zagospodarowania. Specyfika uzyskania energii wód termalnych w rachunku ekonomicznym wynika ze struktury kosztów jej pozyskania. Charakteryzuje się ona wysokimi nakładami początkowymi przy znikomych k osztach eksploatacyjnych.
 
  • Geologiczne ryzyko inwestycyjne budowy ciepłowni geotermalnych
    (czytaj więcej),
  • Gospodarcze ryzyko inwestycyjne budowy ciepłowni geotermalnych
    (czytaj więcej)


Jak pokazują przykłady krajowe (Bańska Niżna, Uniejów) racjonalizacja gospodarczego ryzyka inwestycyjnego może mieć miejsce w sposób pośredni poprzez rozwój turystyki. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz budowa infrastruktury pozwalającej spędzać czas wolny odwiedzającym miasto gościom może być bardzo silnym pozytywnym impulsem dla inwestorów. Poprzez wzrost inwestycji region zyskuje na atrakcyjności i wykazuje rozwój g ospodarczy. Inwestycje w zagospodarowanie wód termalnych mogą być podstawą nie tylko do budowy ciepłowni ale także do rozwoju turystyki i lecznictwa. Konieczna jest pełna akceptacja mieszkańców dla tego typu przedsięwzięć tak, aby byli świadomi wymiernych korzyści wynikających nie tylko z samej inwestycji ale również z pozytywnego jej wpływu na rozwój gospodarczy regionu.

Jak wykazał Socha (2008) w swoich badaniach akceptacja społeczna dla inwestycji proekologicznych była jednym z podstawowych warunków sukcesu przedsięwzięć w Bańskiej Niżnej i Uniejowie. Konieczna jest zatem przed rozpoczęciem inwestycji akcja jej propagowania wśród mieszkańców.