NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Rozlewnictwo - naturalne wody źródlane, naturalne wody mineralne

Rozlewnictwo

Fot.1 Rozlewnia Muszynianki

Przez rozlewnictwo wód podziemnych rozumie się napełnianie tymi wodami opakowań jednostkowych w celu ich zbycia.

 W hydrogeologii wody podziemne dzieli się, według stopnia ich mineralizacji, na trzy podstawowe grupy (Pazdro, Kozerski, 1990):

- wody zwykłe o mineralizacji poniżej 1 g/l,

- wody mineralne o mineralizacji od 1 do 35 g/l,

- solanki o mineralizacji powyżej 35 g/l.

 

W przemyśle rozlewniczym wykorzystuje się zarówno wody zwykłe jak i mineralne, jednak ich podział jest oparty na odrębnej klasyfikacji, nie pokrywającej się z przytoczoną powyżej systematyka wód podziemnych stosowaną w hydrogeologii. Na podstawie obowiązujących przepisów, przede wszystkim ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 Nr 171 poz. 1225) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. 2011 Nr 85 poz. 466), w rozlewnictwie wyróżnia się:

- naturalne wody mineralne

- wody źródlane

- wody stołowe

Wspomniane rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wody butelkowane, w tym m.in. wymagania mikrobiologiczne oraz maksymalne dopuszczalne stężenia naturalnych składników mineralnych. Wody podziemne przed butelkowaniem muszą uzyskać aprobatę Głównego Inspektora Sanitarnego udzielaną na podstawie oceny dokonanej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny. Kwalifikacja taka jest ważna przez okres 5 lat.

 

Specyficzną grupę wód butelkowanych stanowią wody lecznicze. Uznanie tych wód leży w kompetencjach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny, który prowadzi ich rejestr. Wody te posiadają certyfikat leków i nie podlegają klasyfikacjom branżowym. Wody lecznicze są konfekcjonowane jedynie w czterech uzdrowiskach – Krynicy-Zdroju, Szczawnicy, Szczawnie-Zdroju i Wysowej-Zdroju. Butelkowane w pozostałych rozlewniach naturalne wody mineralne spełniają warunki wód leczniczych, jednak z uwagi na skomplikowaną i kosztowną procedurę związaną z formalnym uznaniem ich za wody lecznicze, są zbywane jako naturalne wody mineralne.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż definicja wód leczniczych stosowana w przemyśle rozlewniczym rożni się od tej używanej w hydrogeologii i dotyczy tylko i wyłącznie wód, które są wprowadzane do obrotu jako lek. Natomiast w ujęciu hydrogeologicznym mianem leczniczych określa się wody podziemne, które pod względem chemicznym i mikrobiologicznym nie są zanieczyszczone, cechują się naturalną zmiennością cech fizycznych i chemicznych, o mineralizacji nie mniejszej niż 1000 mg/l i/lub zawierające co najmniej jeden z wymienionych poniżej składników:

- jon żelazawy w ilości nie mniej niż 10 mg/l,

- jon fluorkowy w ilości nie mniej niż 2 mg/l,

- jon jodkowy w ilości nie mniej niż 1 mg/l,

- siarka dwuwartościowa w ilości nie mniej niż 1 mg/l,

- kwas metakrzemowy w ilości nie mniej niż 70 mg/l,

- radon w ilości nie mniej niż 74 Bq/l

- wolny dwutlenek węgla w ilości nie mniej niż 250 mg/l.

 
Produkcja

W Polsce butelkuje się rocznie około 250 milionów litrów naturalnej wody mineralnej o mineralizacji przekraczającej 1000 mg/l. Produkcja butelkowanych wód leczniczych we wspomnianych czterech uzdrowiskach nie przekracza 4 tysięcy litrów rocznie. Szacunkowo ponad 70% ogólnej ilości produkowanych wód stanowią wody źródlane.

Lokalizacja rozlewni

Rozmieszczenie rozlewni butelkujących wody podziemne o mineralizacji powyżej 1000 mg/l na terenie kraju jest nierównomierne, co wynika głównie z tradycji oraz zasobności poszczególnych regionów w odpowiednie do tego celu wody.

 

 Lokalizacja rozlewni butelkujących wody lecznicze

 

 

Zestawienie rozlewni butelkujących wody lecznicze (czytaj więcej).

Historia rozwoju przemysłu rozlewniczego w Polsce (czytaj więcej)

 

 

Literatura

Pazdro Z., Kozerski B., 1990. Hydrogeologia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.