NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Procedura uzyskania koncesji

Po określeniu właściwego organu, do którego przedsiębiorca powinien się zwrócić z wnioskiem o udzielenie koncesji, powinien przystąpić do sporządzenia takiegoż wniosku.
Wniosek koncesyjny powinien zawierać:
 
 1. Firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu,
 2. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji oraz numer NIP,
 3. Określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,
 4. We wniosku należy też podać informacje oraz dołączyć dokumenty określone w przepisach regulujących działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji.
Punkty 1, 2, 3 nie budzą wątpliwości, jeśli chodzi o ich realizację. Aby zrealizować wymagania zawarte w punkcie czwartym należy odwołać się do innych ustaw szczegółowych takich jak ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wydawanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze wymaga uzyskania tzw. Decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzja taka jest niezbędna w przypadku ubiegania się o koncesję, kiedy przedsięwzięcie będzie zaliczone do zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko. Spis takich przedsięwzięć można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jako przedsięwzięcie zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko należy uznać?
 
 • Poszukiwanie lub rozpoznawanie, a także wydobywanie rud pierwiastków promieniotwórczych,
 • Wydobywanie kopalin metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha,
 • Podziemne wydobywanie kopalin o wydobyciu nie mniejszym niż 100tys. m3 na rok.
Decyzja środowiskowa jest pierwszym dokumentem, o którego uzyskanie powinien się ubiegać inwestor. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Procedura wydania takiej decyzji jest wszczynana na wniosek przedsiębiorcy, który składa wniosek zawierający:
 
 • W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, a w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu – kartę informacyjną przedsięwzięcia
 • W przypadku przedsięwzięć potencjalnie mogących znacząco zagrażać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia
 • W przypadku koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bez zbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym podziemnych wyrobiskach górniczych – wydanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – prawo geologiczne i górnicze – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie.
Ustawa „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” przewiduje szereg sytuacji wyjątkowych, m.in. większej niż dwadzieścia liczby stron postępowania. Decyzja środowiskowa jest wydawana podobnie jak koncesja w trybie administracyjnym, a zatem przysługuje od jej wydania odwołanie do organu wyższego szczebla, w tym przypadku do samorządowego kolegium odwoławczego a później do Sądu Administracyjnego.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji środowiskowej inwestor powinien zwrócić uwagę na regulacje wynikające z przepisów ustawy „prawo geologiczne i górnicze”. Przepisy te mówią o konieczności załączenia do wniosku koncesyjnego następujących dokumentów:
 
 • Stan prawny nieruchomości, w granicach, których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków; wymagania te nie dotyczą poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów,
 • Prawa wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach, której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie, którego ubiega się wnioskodawca,
 • Czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia terminu działalności,
 • Środkami, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności,
 • Obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków,
 • Sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.
Poza tym do wniosku koncesyjnego należy dołączyć:
 • Dowody istnienia w nim określonych okoliczności ( w szczególności wyciągi rejestrowe)
 • Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach, których ma być wykonywana zamierzona działalność, szczególnie określone przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz inne przepisy odrębne
 • Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych z zaznaczeniem podziału administracyjnego kraju

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może zażądać od inwestora złożenia kopii wniosku koncesyjnego wraz załącznikami, oraz dokumentacji geologicznej o ile taka została sporządzona dla danego terenu.
Wiele z wymienionych rozwiązań jest nowością w stosunku do starej ustawy prawo geologiczne i górnicze z 1994 r. Jednym z takich przykładów jest obowiązek opisania wszelkich obszarów objętych ochroną przez przedsiębiorcę (nowość w stosunku do starego prawa). Nowe prawo zobowiązuje również przedsiębiorcę do przedstawienia planów i sposobów na przeciwdziałanie ujemnym wpływom zamierzonej działalności gospodarczej. Nowe regulacje wprowadzono pod znacznym wpływem ustawodawstwa europejskiego i należy je uznać za ważne i potrzebne, aby uporządkować problematykę ochrony środowiska i konieczności zagospodarowania potencjału złóż kopalin.