NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Przewodnik inwestoraWiele rodzajów działalności gospodarczej , w której poruszają się nowocześni przedsiębiorcy, jest w Polsce reglamentowane państwowo. W praktyce oznacza to, iż na wybrany rodzaj działalności wymagana jest zgoda organu administracji publicznej. Zgoda taka wydawana jest w postępowaniu koncesyjnym, które należy do zakresu spraw administracji publicznej. Postępowanie takie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, jeśli taka decyzja dla zainteresowanego przedsiębiorcy nie jest satysfakcjonująca, przysługuje mu odwołanie do organu wyższego stopnia. W przypadku ponownego wydania decyzji nie korzystnej przysługuje przedsiębiorcy prawo do skargi kierowanej do Sądu Administracyjnego.
Pierwszym krokiem do otrzymania koncesji jest określenie organu, który jest władny daną koncesję wydać. Podstawową regułą jest, iż koncesje są udzielane przez ministra właściwego dla danej działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami ustawy PGIG minister właściwy do spraw środowiska koncesji udziela na:
 1. Poszukiwanie lub rozpoznanie złóż kopalin – złoża węglowodorów, węgla kamiennego, metanu, węgla brunatnego, rud metali ( z wyjątkiem darniowych rud żelaza), metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych.
 2. Na wydobywanie w/w
 3. Na wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się w obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej,
 4. Na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
 5. Na podziemne składowanie odpadów.

Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
 1. Obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2ha,
 2. Wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
 3. Działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Marszałek Województwa udziela koncesji w zakresie nieokreślonym powyższymi, między innymi na eksploatację wód zaliczonych do kopalin.

Procedura uzyskania koncesji

(czytaj więcej)

Pomijając wymagania techniczne stawiane przed inwestorem można wyróżnić trzy rodzaje wniosków koncesyjnych:
 1. Wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złoża kopaliny w odniesieniu do art.25 PGiG,
 2. Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w odniesieniu do art.26 PGiG,
 3. Wniosek o udzielenie koncesji na bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów w odniesieniu do art.27 PGiG.

Ad.1 Zgodnie z art.25 we wniosku na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złoża kopaliny oprócz wymagań już omówionych inwestor powinien dodatkowo określić: cel, zakres i rodzaj prac geologicznych, zamieścić informację o wykorzystywanych technologiach oraz rodzajach wykonywanych prac, w przypadku wykonywania robót geologicznych także dwa egzemplarze projektu tychże robót.

Ad.2 W przypadku wniosku o wydobycie kopalin ze złóż inwestor musi spełnić znacznie więcej wymagań:
 • Złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,
 • Wielkość i sposób zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągniecie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia,
 • Projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic administracyjnych kraju,
 • Geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu.
Ad.3 W przypadku wniosku na udzielenie koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, oraz podziemne składowanie odpadów, wniosek powinien zawierać;
 • Rodzaj, ilość oraz charakterystykę odpadów,
 • Aktualne, przewidywane warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno – inżynierskie,
 • Technologię składowania,
 • Projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału administracyjnego kraju.
Do wniosku inwestor powinien dołączyć również dowód istnienia prawa do informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia planowanej działalności przysługuje wnioskującemu, a także kopie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne.

Załączniki wymagane przy wniosku koncesyjnym
(czytaj więcej)

Nowością w nowym prawie jest obowiązek udzielania zabezpieczania roszczeń mogących powstać w wyniku działalności polegającej na podziemnym składowaniu odpadów. Obecnie jest to warunek niezbędny do udzielenia koncesji w starym prawie był on fakultatywny
W przypadku pozostałych rodzajów koncesji ustawodawca zarezerwował sobie możliwość zażądania ustanowienia przez inwestora takiego zabezpieczenia ze względu na:
 • Ważny interes państwa,
 • Szczególnie ważny interes publiczny.
Zabezpieczenie takie może mieć postać ubezpieczenia OC, gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego. O formie decyduje organ koncesyjny w drodze postanowienia, które można zaskarżyć. Inwestor został również obciążony obowiązkiem, aby każdego roku do końca stycznia przedkładać organowi koncesyjnemu dowód istnienia zabezpieczenia ( przedłużenie ważności polisy OC, gwarancji itp.)