NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Nowe przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia związane z ujmowaniem i zagospodarowywaniem wód podziemnych zaliczonych do kopalin, oprócz ryzyka ekonomicznego właściwego dla praktycznie wszystkich inwestycji gospodarczych, są obarczone dodatkowo ryzykiem geologicznym. Wynika ono z niedostatecznego rozpoznania warunków geologicznych i hydrogeologicznych, które skutkować może nieosiągnięciem oczekiwanego efektu w postaci ujęcia wody o określonych parametrach eksploatacyjnych.

Podstawę rozpoznania warunków występowania wód zaliczonych do kopalin oraz wód zmineralizowanych i swoistych na obszarze kraju stanowi ponad 400 istniejących ujęć wód leczniczych, termalnych i solanek oraz kilka tysięcy głębokich otworów badawczych, w których przeprowadzono badania hydrogeologiczne. Wyniki tych badań, mimo że nie w pełni miarodajne z uwagi na stosowane w przeszłości techniki pomiarowe oraz sposób wiercenia otworów, pozwalają na wskazanie obszarów predysponowanych do lokalizowania inwestycji zmierzających do wykorzystania tego typu wód.

Pomimo istotnego ryzyka obserwuje się wzrost liczby przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem i ujmowaniem wód podziemnych zaliczonych do kopalin, w szczególności wód termalnych. Miarą zainteresowania jest liczba zatwierdzonych projektów robót geologicznych wykonywanych w celu ujmowania wód oraz liczba obowiązujących koncesji na ich poszukiwanie i rozpoznawanie wydanych przez Ministra Środowiska na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 4.02.1994 Prawo geologiczne i górnicze (tab. 6.1). Według stanu na dzień 31.12.2017 r. pozostawało w mocy łącznie 65 projektów robót geologicznych i koncesji. Inwestycje znajdowały się na różnym etapie zaawansowania. Ich lokalizacje zaznaczono na  Mapie zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin.

 

Informacje o planowanych i realizowanych inwestycjach związanych z ujmowaniem wód podziemnych zaliczonych do kopalin, zestawione na podstawie zatwierdzonych projektów robót geologicznych oraz obowiązujących koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie (wg stanu na 31.12.2017 r.)