NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Koncesje geologiczne

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo geologiczne i górnicze z 2011 r. wydobywanie wód leczniczych i termalnych oraz solanek tj. wód podziemnych zaliczonych do kopalin, odbywa się na podstawie koncesji geologicznych. Koncesje wydawane są podmiotom gospodarczym (koncesjonariuszom) i uprawniają do prowadzenia wydobycia na określonym obszarze wydobywczym, noszącym nazwę obszaru górniczego.

 

Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód leczniczych, termalnych i solanek (zobacz tu)

 

Koncesja określa ponadto teren górniczy, rodzaj i sposób prowadzenia wydobycia, czas obowiązywania koncesji oraz termin rozpoczęcia wydobycia. Zazwyczaj zawiera informacje dotyczące ujęć, przy wykorzystaniu których będzie prowadzone wydobycie.
W przypadku wykorzystania otworów chłonnych również warunki wtłaczania wykorzystanych wód leczniczych, termalnych lub solanek do górotworu.
Podmioty posiadające koncesję i prowadzące wydobycie wód zaliczonych do kopalin, zobowiązane są do zorganizowania, utrzymania i prowadzenia zakładu górniczego. Wydobycie wód obywa się zgodnie z planami zagospodarowania złóż. Wielkość wydobycia z poszczególnych ujęć dostosowana jest do zatwierdzonych/przyjętych dla nich zasobów eksploatacyjnych (przemysłowych).

 

Procedura uzyskania koncesji (zobacz tu)

 

Właścicielem złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin jest Skarb Państwa. Przed uzyskaniem koncesji zawierana jest umowa użytkowania górniczego na zasadzie odpłatności pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego występuje Minister Środowiska, a koncesjonariuszem.
W czasie eksploatacji kopaliny ze złoża uiszcza się opłatę eksploatacyjną. Wysokości stawek opłat ogłaszane są corocznie przez Ministra Środowiska. Obecnie, w celu rozwoju alternatywnych źródeł czystej ekologicznie energii, stawka opłaty eksploatacyjnej za wody termalne wynosi 0 zł/m3, za wody lecznicze 1,51 zł/m3, zaś za solanki 2,25 zł/m3 (stawki opłat w 2018 r)

 

Aktualnie organami właściwymi dla wydawania koncesji na wydobycie wód podziemnych zaliczonych do kopalin są marszałkowie województw.

Do 31.12.2011 r. zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze z 1994 r. koncesje na wydobywanie wód wydawane były przez ministra właściwego do spraw środowiska. Koncesje te obowiązują przez czas na jaki zostały wydane.

 

Zestawienie koncesji na wydobywanie wód leczniczych, termalnych i solanek wydanych przez Ministra Środowiska na dzień 1 lutego 2016 r.  (zobacz tu)

Obowiązują również wydane przez ten sam organ koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód leczniczych, termalnych i solanek (zobacz tu).

 

W PIG-PIB prowadzony jest rejestr obszarów górniczych ROG (zobacz tu)