NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Finansowanie inwestycji


 

Inwestycje związane z wykorzystaniem wód podziemnych zaliczonych do kopalin charakteryzują się dużymi początkowymi nakładami finansowymi oraz stosunkowo długim okresem zwrotu zainwestowanych środków. Dlatego też inwestorzy powinni korzystać ze wszelkiej możliwej pomocy, także finansowej, oferowanej przez instytucje państwowe, świadczonej z funduszy unijnych, a także z komercyjnych kredytów bankowych udzielanych na preferencyjnych warunkach.

Podstawowym krajowym źródłem finansowania inwestycji wykorzystujących wody podziemne zaliczone do kopalin jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego udziałem zrealizowano szereg inwestycji zagospodarowujących te wody w naszym kraju. Aktualnie Fundusz oferuje bardzo atrakcyjny program pt. „Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” . Wsparcie finansowe w tym programie oferowane jest w formie dotacji. Z racji formuły i wielkości środków jest on wykorzystywany między innymi do finansowania wykonania otworów wiertniczych. Jednakże beneficjentami tego programu mogą być tylko jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego. Aby zatem w tym przypadku skorzystać z tego programu należy rozważyć współpracę z samorządem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (www.nfosigw.gov.pl).

Innym oferowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programem wsparcia finansowego jest program pod nazwą Bocian. Jego celem jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Dofinansowanie odbywa się w formie pożyczki, do 85% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  Budżet na realizację celu programu wynosi do 570 000 tys. zł(www.nfosigw.gov.pl). Program ten przewiduje następujące warunki dofinansowania

1) kwota pożyczki: do 40 mln zł, z zastrzeżeniem poziomu intensywności dofinansowania określonego w programie;

2) oprocentowanie pożyczki:

a) na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną): oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2 % (w skali roku); albo

b) na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6);

3) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;

4) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;

5) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

6) wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;

7) pożyczka nie podlega umorzeniu;

8) w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej(www.nfosigw.gov.pl) .

Z programu Bocian można finansować następujące przedsięwzięcia: budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących się w następujących przedziałach:

Tab. 1 Rodzaje przedsięwzięć finansowanych z programu Bocian.

 

 

 

W ramach programu mogą być realizowane instalacje hybrydowe, przy czym moc każdego rodzaju przedsięwzięcia musi spełnić warunki określone w tabeli…1….

W październiku 2004 r. polski rząd podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej: Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Darczyńcami są 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Oba Mechanizmy zostały objęte jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegają jednemu systemowi zarządzania i wdrażania w Polsce. Obecnie funkcję koordynacyjną w tym względzie - jako Krajowy Punkt Kontaktowy - pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wdrażanie Mechanizmów Finansowych w Polsce odbywa się na podstawie regulacji ws. wdrażania MF EOG i NMF, przy uwzględnieniu wytycznych przygotowanych przez państwa-darczyńców (www.nfosigw.gov.pl). W 2014 roku zakończyła się pięcioletnia perspektywa tego programu. Na razie brak jest konkretnych informacji o nowej perspektywie, ale wydaje się, że program ten będzie miał swoją kontynuację, dlatego należy brać go również ewentualnie pod uwagę przy montażu finansowym inwestycji (www.nfosigw.gov.pl).

Inny ciekawym, wartym rozważenia przy tworzeniu montażu finansowym inwestycji jest program LIFE. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 program LIFE podzielono na dwa podprogramy: na rzecz środowiska oraz na rzecz klimatu. Budżet na lata 2014-2017 wynosi 1 347 mln euro na działania z zakresu środowiska oraz 449,2 mln euro na działania na rzecz klimatu. Obecną strukturę Programu LIFE oraz poszczególne obszary priorytetowe przedstawia poniższa grafika (www.nfosigw.gov.pl) :

 

 Ryc.1 Struktura programu LIFE ( www.nfosigw.gov.pl)

Przy planach zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin istotny wydaje się program priorytetowy ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami (Ryc. 1).

Kolejnym programem, który warto brać pod uwagę przy montażu finansowym inwestycji jest Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa) (www.nfosigw.gov.pl). W ramach programu realizowanych będzie 10 osi priorytetowych:

 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
 3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
 4. Infrastruktura drogowa dla miast
 5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
 6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
 9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury
 10. Pomoc techniczna

Finansowania projektów przewidujących zagospodarowanie wód zaliczonych do kopalin warto również szukać w Wojewódzkim funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycje tego typu mogą być finansowane z programu priorytetowego „Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku. Celem programu jest:

 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii, co najmniej do poziomu 15 % w 2020 roku dla Polski oraz wzrost tego wskaźnika w latach następnych;
 • propagowanie odnawialnych źródeł energii;
 • upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.

Beneficjentami tego programu mogą być:

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ich jednostki podległe;
 • pozostałe osoby prawne;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Pomoc finansowa może zostać udzielona w formie pożyczek oraz pożyczek długoterminowych i pomostowych przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu kolektorów słonecznych, zakupie i montażu pomp ciepła, zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, budowie małych elektrowni wiatrowych do 200 kW, budowie elektrowni wiatrowych o mocy nie wyższej niż 5 MWe, budowie małych elektrowni wodnych, budowie biogazowi, wytwarzaniu energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach oczyszczania ścieków lub składowania odpadów, inne zadania przynoszące efekt ekologiczny w zakresie odnawialnych źródeł energii (www.wfosigw.gov.pl).

Wsparcie finansowe wykorzystania potencjału wód zaliczonych do kopalin jest również możliwe z regionalnych programów operacyjnych. Komisja Europejska w dniu 12 lutego 2015 r. przyjęła programy operacyjne na lata 2014-2020 dla dziewięciu polskich województw, w tym dla województwa mazowieckiego. Województwo Mazowieckie otrzyma na inwestycje 2, 61 mld euro (z czego wkład UE wynosi 2, 08 mld euro). Oczekiwane wyniki to między innymi dwukrotne zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii do 15 proc. Środki te będą dysponowane za pośrednictwem Marszałka Województwa (www.rpo.mazowia.pl).

Głównym źródłem finansowania inwestycji poprzez kredyty bankowe jest Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A). Bank ten oferuje kredyt pod nazwą „Kredyt z dobrą energią”. Kredyt z dobrą energią to długoterminowe finansowanie inwestycji w budowę odnawialnych źródeł energii tj. :

 • biogazownie
 • elektrownie wiatrowe
 • elektrownie fotowoltaiczne
 • instalacje energetycznego wykorzystania biomasy
 • oraz inne projekty z zakresu energetyki odnawialnej.

Okres kredytowania wynosi nawet 20 lat, co daje możliwość rozłożenia kosztów inwestycji w czasie. W tym kredycie można otrzymać do 90% kosztu netto inwestycji, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego do 100% wartości inwestycji (www.bosbank.pl).