NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Balneoterapia

 
Balneoterapia jest działem fizjoterapii, zajmującym się zastosowaniem wód leczniczych, gazów i borowin w leczeniu schorzeń, szczególnie o charakterze przewlekłym, a także w rehabilitacji i profilaktyce.


Wszystkie zabiegi lecznicze powinny być stosowane ściśle według zaleceń lekarskich, określających czas ich trwania, dawkę, częstotliwość oraz odpowiedni ilościowo cykl. Zabiegi lecznicze z wykorzystanie naturalnych surowców leczniczych są wykonywane na terenie miejscowości uzdrowiskowych, które dysponują odpowiednią bazą zabiegową. Sporadycznie leczenie przy wykorzystaniu wód leczniczych prowadzone jest w miejscowościach niemających statusu uzdrowiska.

Medycyna uzdrowiskowa skupia się głównie na kilku zadaniach (Kasprzak, Mańkowska, 2008):

- stymulacji naturalnych procesów samoleczenia;

- pobudzaniu mechanizmów obronnych w celu wyeliminowania zagrożeń infekcyjnych oraz zwiększenie odporności;

- rehabilitacji pourazowej;

- utrwalaniu efektów leczenia szpitalnego;

- czasowym odizolowaniu od szkodliwych czynników związanych z miejscem pracy (profilaktyka i leczenie chorób zawodowych).

Zabiegi wykonywane przy użyciu naturalnych surowców leczniczych oparte są na zastosowaniu bodźców fizjologicznych, z jakimi organizm styka się w warunkach naturalnych, lecz skumulowanych w określonej dawce, cyklu i czasie. W wyniku takiego działania organizm reaguje uruchomieniem odpowiednich bodźców adaptacyjnych, które wpływają na poprawę sprawności jego mechanizmów regulacyjnych (Kochański, 2002).

Wody lecznicze, które znajdują zastosowanie w balneoterapii powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U., 2011, nr 163 poz. 981), tzn. charakteryzować się brakiem zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych, naturalną zmiennością cech fizycznych i chemicznych oraz odpowiednią mineralizacją i/lub zawartością co najmniej jednego ze składników swoistych w ilościach przekraczających te określone w ustawie: żelaza dwuwartościowego (10 mg/dm3), fluorków (2 mg/dm3), jodków (1 mg/dm3), siarki dwuwartościowej (1 mg/dm3), kwasu metakrzemowego (70 mg/dm3), radonu (74 Bq/dm3) i dwutlenku węgla (250 mg/dm3). Kolejną cechą charakteryzującą wody lecznicze jest także temperatura wynosząca na wypływie co najmniej 20°C (wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 13.04.2006 r., w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości). Wodę określa się mianem leczniczej na podstawie świadectwa potwierdzającego jej właściwości, które zostaje wydane w oparciu o udokumentowane badania prowadzone przez okres co najmniej 3 lat. Określa ono aktualną kwalifikację balnechemiczną wód, a także wskazuje właściwy sposób ich wykorzystania w zabiegach leczniczych.

Najczęściej wykorzystywanymi wodami do celów balneoterapeutycznych są: szczawy i wody kwasowęglowe, wody chlorkowe, siarczanowe i siarczkowe, radonowe, zarówno chłodne, jak i termalne, o mineralizacji do 80 g/dm3. Mają one zastosowanie w kąpielach leczniczych (w tym także suchych kąpielach kwasowęglowych), inhalacjach oraz kuracji pitnej (krenoterapii). Z mniejszym natężeniem wykonuje się także okłady i kompresy oraz płukania i przepłukiwania jam ciała.
 


  

 Zestawienie profili leczniczych uzdrowisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA:

Kochański J. W., 2002. Balneologia i hydroterapia. Wydawnictwo AWF, Wrocław.

Kasprzak W., Mańkowska A., 2008. Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA. Wyd. Lekarskie PZWL

Latour T., Podstawy i uzasadnienie możliwości wykorzystania wody z ujęcia PIG/AGH-2 w Uniejowie do celów leczniczych, profilaktycznych i rehabilitacji.

 -http://docplayer.pl/9736754-Podstawy-i-uzasadnienie-mozliwosci-wykorzystania-wody-z-ujecia-pig-agh-2-w-uniejowie.html

 Latour T., Smętkiewicz K., 2012. Właściwości fizykochemiczne i chemiczne wód geotermalnych i ich zastosowanie lecznicze ze szczególnym uwzględnieniem wody z odwiertu PIG/AGH-2 w Uniejowie.