NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

NFOŚiGW pracuje nad programami wspierającymi polską geotermię.

Eksperci PIG-PIB zostali zaproszeni do rozmów na temat zasobów i możliwości rozwoju technologii geotermalnych w Polsce. W ramach programów priorytetowych NFOŚiGW planowane jest m.in. wykonanie nowych ujęć oraz budowa i modernizacja ciepłowni i elektrociepłowni geotermalnych.

W dniu 17.05.2016 r. w siedzibie NFOŚiGW odbyło się spotkanie robocze pn. „Zasoby i możliwości techniczne rozwoju technologii geotermalnych w Polsce". Celem spotkania było wstępne podsumowanie informacji na temat zasobów energii geotermalnej na terenie naszego kraju oraz możliwości jej wykorzystania, a także dostępnych metod i technik wiertniczych, które mogłyby być zastosowane w tej branży.

 

Wiąże się to z przygotowywanym przez NFOŚiGW instrumentem wspierającym wykorzystanie tych zasobów, poprzez budowę nowych oraz rozbudowę lub modernizację istniejących ciepłowni i elektrociepłowni geotermalnych oraz wykonanie lub rekonstrukcję otworów. Będzie to możliwe w ramach programów priorytetowych „Poprawa jakości powietrza”, Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów oraz „Geologia i górnictwo”, Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych (patrz art. NFOŚiGW pracuje nad programami wspierającymi polską geotermię).

 W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych i Departamentu Nadzoru Geologicznego Ministerstwa Środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB oraz przedsiębiorstw wiertniczych (Exalo Drilling S.A. z Grupy PGNiG, G Drilling S.A. i G-TERM ENERGY Sp. z o.o. - Geotermia Stargard). NFOŚiGW był reprezentowany przez prezesa Zarządu dr inż. Kazimierza Kujdę i jego zastępcę Romana Wójcika oraz specjalistów z Departamentu Energii i Innowacji, a także Wydziału Górnictwa i Geologii Departamentu Ochrony Ziemi.

 

Po powitaniu uczestników spotkania i słowie wstępnym, wygłoszonym przez zastępcę prezesa Zarządu NFOŚiGW Romana Wójcika, w dwóch blokach zostały przedstawione prezentacje.

W pierwszym bloku znalazły się prezentacje specjalistów PIG-PIB dotyczące zasobów energii geotermalnej oraz możliwości i przykładów jej wykorzystania:

  • Potencjał i perspektywy wykorzystania zasobów wód termalnych w Polsce(Agnieszka Felter i Mariusz Socha – PIG-PIB)
  • Geotermia niekonwencjonalna (HDR/EGS) – stan i perspektywy rozwoju w kraju i na świecie (Adam Wójcicki, na podstawie wyników prac zespołu PIG-PIB)
  • Geotermia niskotemperaturowa – stan i perspektywy rozwoju w kraju i na świecie(Grzegorz Ryżyński i Wiesław Kozdrój – PIG-PIB)
  • Hydrogeologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa instalacji gruntowych pomp ciepła (Piotr Herbich i Rafał Janica – PIG-PIB)

Podsumowując te wystąpienia, zastępca dyrektora PIG-PIB dr Tomasz Nałęcz w imieniu dyrekcji Instytutu podkreślił kluczowe znaczenie wsparcia finansowego NFOŚiGW dla osiągnięcia przedstawianych wyników i zadeklarował gotowość dalszej pracy nad realizacją zadań w dziedzinie geotermii, zyskujących dziś priorytetowe wręcz znaczenie dla Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW. Świadczy o tym m.in. wypowiedź ministra środowiska Jana Szyszki, który 1 grudnia 2016 r., podczas polskiej prezentacji w ramach szczytu klimatycznego ONZ w Paryżu ocenił, że zasoby geotermalne i biomasa są szansą dla Polski w energii odnawialnej (patrz art. Szykuje się mocne wsparcie dla geotermii).

Drugi blok obejmował prezentacje dotyczące możliwości, jakie obecnie zapewnia wiertnictwo:

  • Doświadczenia i możliwości techniczne Exalo Drilling S.A. związane z wierceniem pary przecinających się otworów wiertniczych, na przykładzie projektu Wesoła zrealizowanego dla Państwowego Instytutu Geologicznego (Bartłomiej Bialikiewicz – Exalo Drilling S.A.)
  • G-TERM  ENERGY Sp. z o.o.; Geotermia Stargard (Arkadiusz Biedulski, Geotermia Stargard)

Dyskusję zdominowały pytania do ekspertów, dotyczące zwłaszcza oddziaływania na środowisko projektów geotermalnych, wiarygodności danych o zasobach wód termalnych oraz możliwości wykorzystania technik wiertniczych zastosowanych przez Exalo Drilling S.A. w projekcie odmetanowania pokładów węgla (odwiercenie poziomego odcinka otworu Wesoła PIG-2H tak, że po przejściu 600 m przeciął on rurę okładzinową otworu Wesoła PIG-1 z włókna szklanego). Jak zapewnili przedstawiciele Exalo Drilling S.A., ta technika powinna pozwolić na odwiercenie takiego „dipola” także na głębokości 4 km lub jeszcze większej. W trakcie dyskusji wiele uwagi poświęcono także kosztom wierceń na potrzeby geotermii i HDR oraz znaczeniu właściwego wdrażania ustawy o planowaniu przestrzennym w celu optymalnego wykorzystania geotermii - bez strat dla środowiska.

Duże zainteresowanie wzbudził także krótki film „Termopale – termoaktywne elementy posadowiania” firmy Titan Polska, wyświetlony przez Grzegorza Ryżyńskiego w celu zilustrowania zastosowania płytkiej geotermii do ogrzewania i chłodzenia budynków z wykorzystaniem technik palowania.

 

W podsumowaniu dyskusji zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW Roman Wójcik gorąco podziękował uczestnikom za przekazane informacje oraz konstruktywną i inspirującą wymianę poglądów i opinii. Spotkanie to było bowiem swego rodzaju próbą generalną. Wnioski z tej próby zostaną wykorzystane w przygotowaniach do kolejnego seminarium poświęconego tej problematyce (już w szerszym gronie), zaplanowanego na 2 czerwca 2016 r., oraz do dalszych prac nad mechanizmem wspierania rozwoju geotermii.

 

Tekst: Tomasz Nałęcz i Wojciech Brochwicz-Lewiński

Zdjęcia: Krzysztof Kuczek, dzięki uprzejmości NFOŚiGW

 

Wszystkie prezentacje (w formacie pdf) są do pobrania na stronie NFOŚiGW »