NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

Wody termalne w Cudzynowicach

W dniu 31.03.2015 r. zakończono prace związane z wierceniem pierwszego w województwie świętokrzyskim otworu przeznaczonego do eksploatacji wód termalnych, w celu  zaopatrzenia w ciepło Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach (gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski).

Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu GT-1 przygotowany został przez zespół specjalistów Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach.

W otworze o głębokości 750 m ujęto poziom wodonośny występujący w piaskach i piaskowcach glaukonitowych górnej kredy (cenoman), uzyskując samowypływ wód o temperaturze ponad 28oC. Szacowana wydajność ujęcia może wynieść nawet od 200 do 300 m3/h. Wyniki wykonanych laboratoryjnych analiz właściwości fizyczno-chemicznych wykazały, iż ujęte wody charakteryzują się mineralizacją wynoszącą ponad 13 g/dm3, zawartością siarki dwuwartościowej rzędu 40 mg/dm3 oraz jodu powyżej 1 mg/dm3. Mineralizacja oraz zawartość składników swoistych wskazują wstępnie na możliwość wykorzystania wód do celów balneoterapeutycznych - do kąpieli leczniczych,  kuracji pitnych lub inhalacji.

Inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, którego władze na uroczystym spotkaniu  w dniu 21 kwietnia 2015 r. oficjalnie poinformowały o uzyskanych wynikach wiercenia.