NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

2

15 października 2019 roku w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Zarządzającego (Management Committee), inicjujące działania akcji COST CA18219 – Geothermal DHC - Research network for including geothermal technologies into decarbonized heating and cooling grids, sieci naukowo-badawczej finansowanej przez Stowarzyszenie COST – European Cooperation in Science and Technology.

Akcja Cost Geotermalnej-DHC przez najbliższe 4 lata będzie ukierunkowywać działania ekspertów z zakresu szeroko pojętej geotermii na zagadnienia wykorzystania technologii geotermalnych (zarówno wysokiej, jak i niskiej entalpii) w miejskich sieciach ciepłowniczych i chłodniczych w całej Europie w celu obniżenia emisji, podniesienia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym, a tym samym złagodzenia skutków zmian klimatu.

 

 

Wody podziemne w ponad 70% są obecnie wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę do celów komunalnych. Jest to gwarantowana rezerwa wód bardzo istotna w okresach suszy i powodzi, której zasoby przekraczają 6000 kilometrów sześciennych na obszarze Polski. Zmiany zasobów wód podziemnych znajdują się w centrum zainteresowań nie tylko hydrogeologów, lecz również specjalistów z zakresu hydrotechniki, inżynierii środowiska budownictwa podziemnego, górnictwa, budownictwa, a także rolnictwa, leśnictwa i ekologii. W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się zanieczyszczeniom pochodzącym z terenów użytkowanych rolniczo.

 

Fundusze norweskie to potoczna nazwa bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy (NMF). Środki na finansowanie pochodzą z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu – czyli Państw Darczyńców. Negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce zakończyły się w październiku 2017 r. Dnia 20 grudnia 2017 r. zawarto Międzyrządową umowę (Memorandum of Understanding), pozwalającą na przygotowanie trzeciej już edycji ww. funduszy na lata 2014-2021. Wsparcie przyznano 15 państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim na kwotę ponad 2,8 mld euro. Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostaje największym beneficjentem tych środków.