NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

Prawo geologiczne i górnicze

 

paragrafChociaż od wejścia w życie nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze minęło już 8 miesięcy przypominamy najważniejsze zmiany jakie zaszły, w porównaniu do aktu prawnego obowiązującego od 1994 r., w zakresie wód podziemnych zaliczonych do kopalin – wód leczniczych, wód termalnych i solanek. Głównym celem wprowadzonych zmian jest uproszczenie oraz usprawnienie postępowań administracyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu racjonalnej gospodarki złożami kopalin. Jednocześnie przepisy dostosowano do norm unijnych, uwzględniając przy tym interesy Skarbu Państwa, samorządów, przedsiębiorców jak i społeczeństwa.


Określenie bezpośrednio w ustawie wymagań, które pozwalają uznać wodę za leczniczą, termalną lub solankę

Poprzednio kwestie te były regulowane rozporządzeniem Rady Ministrów, które ponadto – w odniesieniu do wód leczniczych i solanek – zawężało liczbę złóż tych wód jedynie do występujących w miejscowościach wykazanych w rozporządzeniu. Obecnie wszystkie wody spełniające określone w ustawie wymagania są zaliczane do kopalin.


Stworzenie instytucji własności górniczej

Stworzenie instytucji własności górniczej, polegającej na przyznaniu prawa do złóż określonych kopalin (w tym wód podziemnych zaliczonych do kopalin) wyłącznie Skarbowi Państwa. Złoża innych kopalin zostały objęte własnością gruntową. Rozporządzanie prawem do złóż będących przedmiotem własności górniczej odbywa się przez ustanowienie użytkowania górniczego, za wyjątkiem prowadzenia robót geologicznych niewymagających uzyskania koncesji.


Uproszczenie procedur związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin odbywa się już bez konieczności uzyskania koncesji, wyłącznie na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych (dawnego projektu prac geologicznych). Ponadto omawiana działalność nie wymaga ustanowienia użytkowania górniczego oraz uiszczania związanej z tym opłaty. Ustawa nadal utrzymuje obowiązek uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.


Zmiana właściwości organów administracji geologicznej

Koncesje na wydobywanie wód podziemnych zaliczonych do kopalin ze złóż oraz decyzje zatwierdzające projekty robót geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne (uprzednio dokumentacje podlegały przyjęciu) są wydawane przez marszałków województw, nie zaś przez ministra właściwego do spraw środowiska, jak to miało miejsce dotychczas.


Uproszczenie procedur związanych z postępowaniem koncesyjnym

Zrezygnowano z wymaganego udziału w postępowaniu wielu organów administracyjnych, w tym Ministra Gospodarki, Ministra Zdrowia, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż będzie wymagało jedynie uzgodnienia zgodności planowanej działalności z przeznaczeniem nieruchomości, w obrębie której odbywać się będzie wydobycie, z właściwym wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta.

Zmiana wymagań dotyczących wniosku o udzielenie koncesji

Wprowadzono konieczność zamieszczania informacji na temat obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, sposobu przeciwdziałania niekorzystnemu wpływowi zamierzonej działalności na środowisko, przeznaczenia nieruchomości, w obrębie których będzie odbywać się wydobycie, zasobów eksploatacyjnych kopaliny oraz geologicznych i hydrogeologicznych warunków jej wydobywania. Utrzymany został wymóg dołączenia do wniosku projektu zagospodarowania złoża. Dokument ten jednak nie wymaga już opinii właściwego organu nadzoru górniczego.


Uproszczenia w zakresie opłat

W związku z rezygnacją z koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin brak jest opłaty koncesyjnej oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego. Zmniejszona została również wysokości opłaty skarbowej za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych do 10 zł. Utrzymano dotychczasowe zasady wnoszenia opłat eksploatacyjnych, zmieniając jednak okres rozliczeniowy na półrocze kalendarzowe oraz zastosowano zwolnienie z obowiązku wniesienia tej opłaty jeśli jej wysokość w okresie rozliczeniowym nie przekracza 300 zł.Koncesje, projekty zagospodarowania złóż, decyzje o zatwierdzeniu lub zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznych i projektów prac geologicznych, decyzje dotyczące ruchu zakładu górniczego oraz umowy użytkowania górniczego udzielone na mocy starej ustawy pozostają ważne. Do wszelkich postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2012 r. mają zastosowanie przepisy ustawy dnia 4 lutego 1994 r.


Poza zmianami dotyczącymi wód podziemnych zaliczonych do kopalin ustawa wprowadza szereg zmian systemowych dotyczących ogólnie pojętej działalności geologicznej i górniczej. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem ustawy.