NOWOŚCI!

Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Atlasy geotermalne

 

e-biblioteka hydrogeologiczna

 

 

Atlasy geotermalne

 

 

 

 
 
 
 

Wody potencjalnie lecznicze

 
Fot. 1 Źródło "Wawrzyniec" Babiogórski Park NarodowyFormalnie nie ma obowiązującej definicji wód potencjalnie leczniczych. W hydrogeologii zwyczajowo mianem tym określa się wody podziemne o składzie chemicznym właściwym wodom leczniczym, tj. charakteryzujące się zawartością rozpuszczonych składników mineralnych stałych wynoszącą nie mniej niż 1000 mg/dm3 lub zawartością składników farmakodynamicznie czynnych (tzw. składników swoistych) w ilości nie mniejszej niż wartości progowe, podane w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), jednak nie będące wodami leczniczymi z powodu niedostatecznego stopnia ich udokumentowania, nie pozwalającego m.in. na stwierdzenie obecności zanieczyszczeń oraz naturalnej zmienności cech fizycznych i chemicznych.

 Występowanie

Wody potencjalnie lecznicze zostały rozpoznane niemal w całej Polsce, za wyjątkiem niewielkich obszarów platformy prekambryjskiej (rejony hydrogeologiczne wód mineralnych: wisznicki, augustowski, białowieski), Gór Świętokrzyskich, Tatr i Pienin (Paczyński , Płochniewski 1996) (Paczyński, Sadurski red. 2007). Wody potencjalnie lecznicze można, podobnie jak wody lecznicze, podzielić na kilka głównych grup, różniących się właściwościami fizyko-chemicznymi:  
 
  • wody z podwyższoną mineralizacją  (czytaj więcej),
  • wody z podwyższoną zawartością niezwiązanego dwutlenku węgla (czytaj więcej),
  • wody z podwyższoną zawartością radonu (czytaj więcej),
  • wody z podwyższoną zawartością kwasu metakrzemowego (czytaj więcej),
  • wody z podwyższoną zawartością siarki dwuwartościowej (czytaj więcej),
  • wody z podwyższoną zawartością jonu jodkowego (czytaj więcej),
  • wody z podwyższoną zawartością jonu fluorkowego (czytaj więcej),
  • wody z podwyższoną zawartością jonu żelazawego (czytaj więcej).
 
Występowanie poszczególnych typów tych wód odpowiada na ogół obszarom występowania wód leczniczych.
 

Literatura

Szczegóły dotyczące cytowanej literatury znajdują się w zakładce Bibliografia