NOWOŚCI!

Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Atlasy geotermalne

 

e-biblioteka hydrogeologiczna

 

 

Atlasy geotermalne

 

 

 

 
 
 
 

Wody lecznicze

Fot.1. Tabliczka informacyjna ujęcia Henryk w Wysowej-ZdrojuZgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze wodami leczniczymi określa się obecnie wody podziemne nie zanieczyszczone pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, odznaczające się naturalną zmiennością cech fizycznych i chemicznych o zawartości rozpuszczonych składników mineralnych stałych nie mniej niż 1000 mg/dm3 lub jednego z wymienionych poniżej składników: jonu żelazawego – nie mniej niż 10 mg/dm3, jonu fluorkowego – nie mniej niż 2 mg/dm3, jonu jodkowego – nie mniej niż 1 mg/dm3, siarki dwuwartościowej – nie mniej niż 1 mg/dm3, kwasu metakrzemowego – nie mniej niż 70 mg/dm3, radonu – nie mniej niż 74 Bq/dm3 i dwutlenku węgla niezwiązanego – nie mniej niż 250 mg/dm3. Jeszcze do niedawna obowiązywało w Polsce rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych (Dz. U. Nr 32, poz. 220, z późn. zm.), które do wód leczniczych zaliczało wody spełniające przytoczone powyżej kryteria, ale występujące jedynie w złożach na terenie wymienionych w dokumencie 72 miejscowości. Od dnia 1 stycznia 2012 r. przepis ten jednak nie obowiązuje.

 Występowanie

Wody lecznicze występują w Polsce niemal we wszystkich jednostkach geologicznych, na różnych głębokościach, przeważnie głębiej niż poziomy wód zwykłych, chociaż w Sudetach i Karpatach oba rodzaje wód często współwystępują ze sobą tuż pod powierzchnią terenu. Rozmieszczenie złóż wód leczniczych jest nierównomierne, co wynika z warunków geologicznych oraz zapotrzebowania na wody o określonym składzie chemicznym. Największa liczba złóż wód leczniczych występuje w uzdrowiskach i miejscowościach zlokalizowanych w południowej części Polski, obejmującej Sudety, Karpaty i zapadlisko przedkarpackie. Znajduje się tu ponad 70% uzdrowisk i miejscowości z wodami leczniczymi.

Typy wód leczniczych

Zmienność budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych powoduje znaczne zróżnicowanie składu chemicznego wód leczniczych, wśród których wyróżnia się:
 Fot.1 Pieniawa Chopina w Dusznikach-Zdroju

Osobną grupą wód leczniczych są lecznicze wody termalne (czytaj więcej).

Wykorzystanie

Wody lecznicze są wykorzystywane powszechnie do celów balneoterapeutycznych (kąpiele, inhalacje, kuracja pitna), do celów rozlewniczych oraz do wytwarzania produktów leczniczych (soli, ługów, szlamów) i spożywczych (soli), a także do produkcji naturalnego dwutlenku węgla. Więcej informacji na temat wykorzystania wód leczniczych znajduje się w dziale Inne wykorzystanie wód.